Hizmet Masası

Yüksek standartlarda Belediye hizmet sunumu yapılarak Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümünün sağlanması, vatandaş memnuniyetinin arttırılması, Vatandaşa hizmet sunuyor olmanın öncelik haline gelmesi, Vatandaşın gerçekten ne tür bir hizmet almak istediğinin araştırılması, Hizmete kolay erişimin sağlanması, Toplumun tüm kesimlerinin erişebilir olması, Hizmetin kaliteli sunulması, Hizmet standartlarının önceden belli olması, Sürekli iyileştirme mantığının esas alınması için Belediyemizde Hizmet Masası oluşturulmuştur.

Belediyeye gelen vatandaşların karşılandığı, bilgilendirildiği ve Belediyedeki işlemleri için hazırlandığı ve yönlendirildiği servistir.

Belediyede yapılan her türlü işlem için gerekli sicil altyapısının TC Kimlik numaralı olarak oluşturulması, Vatandaşların Sicil bilgilerinin NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri) KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) entegrasyonu ile güncelleştirilerek TC Kimlik Numaralı ve Adresli sicil altyapısının oluşturulması sağlanır. Bu sırasında vatandaşın; sosyal, ekonomik ve iletişim bilgileri de güncelleştirilir.

Belediyeye herhangi bir iş için (Ruhsat, izin, dilekçe vs..) gelen vatandaş, Hizmet Masası ekibi tarafından karşılanmakta, bilgileri kontrol edilmekte, güncellenmekte, detaylı mülkiyet, kullanıcı kontrolleri yapılmakta ve vatandaşın belediyeye olan borçlarını gösteren hesap ekstresi çıkarılmaktadır. Vatandaş süresi dolmuş borcunu belediyeye ödemeden başka serviste de hiçbir işlemini gerçekleştiremez.

Hizmet Masası tüm bu işlemleri yaparken, daha önce birimler arasındaki kopukluk veya bilgi tutarsızlığı nedeniyle oluşan gelir kayıplarını da önlemekte ve hiçbir saha çalışması yapmadan ciddi gelir artışı sağlayabilmektedir.

 

Danışma

Belediyede yapılan iş ve işlemler ile ilgili vatandaşlara bilgi verilemesi,

Başvuru sırasında gerekli evraklar hakkında bilgi verilmesi,

Belediye yetkisi dışındaki konularda ilgili kuruma yönlendirmenin yapılması.

Başvuru, Evrak Kayıt ve Takip

Belediyeye yapılan her türlü vatandaş başvuru ve dilekçeleri alınır, Başvuru evrakları scanner da taranarak ilgili kayda bağlanır ve alınan her türlü başvuru ve dilekçe sisteme girilir ve ilgili birime sevk edilir.

Belediyeye daha önce yapılmış bir başvurunun şu an hangi aşamada olduğu ilgilisine bildirilir, eksik veya gerekli belgeler için bildirimde bulunulur, yapılan işlemin sonucu ilgilisine bildirilir.

Alınan her türlü başvuru ve dilekçe ilgili birime sevk edilir, orijinal dilekçe ve ekleri de resepsiyonistler aracılığı ile zimmet/teslim defteri ile ulaştırılır.

Kurumlardan gelen yazılar ve kurumsal yapılan başvurular belediye yazı işleri birimi tarafından alınır.

Belediye ye doğrudan gelen şikâyetler ve dilekçe yoluyla gelen şikâyetlerin alınır ve şikayetin konusuna göre ilgili birime sevk edilir

 Şikâyet sonuçlarının ilgilisine bildirimi, vatandaş şikayetlerinin ilgili birimlerde takibinin yapılarak sonucunun ilgilisine bildirimin yapılması sağlanır.

Nikah işlemi için gerekli olan belgelere ait ön bilginin verilir

Nikah günü verilmesi ve dosyanın kabulü işlemleri yapılır.

İstek başvurusu alınır, ilgili birime sevk edilir ve takibi yapılarak sonucu geri bildirim ile yapılır.

Sosyal Yardım başvuru talebi alınarak ilgili birime sevk edilir ve takibi yapılarak sonucu geri bildirim ile yapılır.

Belediye ye iş başvurusu yapan vatandaşların kayıtlarının alınabilmesi ve takibinin yapılması

Belediye mükellefiyet sicil işlemleri yapılmaktadır.

Vatandaşın Belediyeye olan borçlarını gösteren hesap ekstresi çıkartılarak vatandaşın süresi dolmuş borcunu Kredi Kartı ile ödeyebilmektedir.

Vergi borçsuzluk ve Tapu Alım-Satım işlemleri için gerekli arsa vergi rayiç değer işlemleri yapılabilmektedir.

Yeni su Abonesi işlemleri müracaatı kabulü yapılmaktadır.

Su abonesi devir işlemi müracaatı yapılmaktadır.

Su Aboneliği iptal işlemi müracaatı kabul edilmektedir.

Su Sayacı değiştirme işlemi müracaatı kabul edilmektedir.

Dilekçeli su kesme ve açma işlemi müracaatı kabul edilmektedir.

Ada-Parsel veya Mahalle-Cadde/Sokak-Kapı numarası gibi Adres – Taşınmaz araması ile ilgili parselin imar durum bilgisi vatandaşlar bilgi amaçlı verilir,

İmar durumu başvurusu alınır, ilgilisine müracaatı hakkında bilgi verilir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi müracaatı kabul edilir.

İnşaat Ruhsatı yada İskan ruhsatı belge örneği almak için başvuran ilgililere (Mükellef veya ekspertizlere) dijital imar arşiv belgelerinden bir örneği alınarak verilmektedir.

İmar Durum, İmar Ruhsat veya İskan gibi inşaat izin süreçleri hakkında bilgi verilmektedir.

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları için gerekli belgeler konusunda ilgilisi bilgilendirilir, bu belgeler ile ilgilisinin müracaat başvurusu alınabilir.

Mevcut müracaatın durumu hakkında bilgi verilebilir, ruhsat müracaatında gerekli belgelerin temini ile ilgili bilgi verilir.

Mesul Müdürlük Belgesi için ön bilginin verilmesi ve başvurunun kabulü yapılır.

İş makinesi talebi müracaatı kabul edilir,

Kanal temizleme aracı talebi kabul edilir,

Vidanjör aracı talebi kabul edilir,

Kanalizasyon bağlantı talebi kabul edilir,

Su bağlantısı talebi kabul edilir,

Cenaze işlemleri müracaatı kabul edilir,

 

Top
  • Follows us our servcies