Etik Komisyonu

PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davanış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek için 13.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca kurulan Palu Belediyesi Etik Komisyonu,

Başkan: Meral YILDIZ (Kimya Mühendisi )

Üye: Recai AĞRI (Yazı İşleri Müdürü)

Üye: Ayşe GÜNEŞ (Mali Hizmetler Müdürü) oluşmaktadır.

PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan Palu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu çalışma usul ve esasları, Palu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun oluşturulması, görevleri, toplantıları, komisyon kararlarının uygulanması ve sekretarya işleri ile bu çalışma usulleri ve esaslarının değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu çalışma usul ve esasları, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin’’ 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu çalışma Usul ve Esaslarda geçen;

a) Belediye Başkanlığı: Palu Belediye Başkanlığını,

b) Kanun: 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u”,

c) Yönetmelik: 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği “

d) Etik Kurulu: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,

e) Etik Komisyonu: Palu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunu,

f) Belediye: Palu Belediyesini,

g) Belediye Başkanı: Palu Belediye Başkanını,

h) Etik Komisyonu Başkanı: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısını

ı) Personel: Palu Belediyesinde çalışan personeli,

i) Sekretarya: Etik Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yerine getiren birimi ve görevlileri,

j) Etik Davranış İlkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,

İfade eder.

Örgütlenme Yapısı

MADDE 5- (1)Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince Palu Belediyesi birimlerinde görevli tüm personele yönelik olarak Belediye Başkanı tarafından Etik Komisyonu oluşturulur.

Etik Komisyonunun Oluşturulması

MADDE 6- (1) Etik Komisyonu, Belediye Başkanı tarafından, görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında kurum içinden en az üç ve en fazla yedi kişi olarak oluşturulur.

(2) Başkan ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan ve üyelerin süresi dolmadan unvanlarında değişiklik olduğunda, başka bir göreve atandıklarında, emekli olduklarında, kamu görevinden kendi isteği ile ayrılması ya da Belediye Başkanı Onayı ile bu Komisyondan alınma söz konusu olması durumlarında yerine Belediye Başkanı tarafından yeni görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Etik Komisyonunun Görevleri

MADDE 7- (1) Etik Komisyonu;

a) Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

b) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

c) Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,

e) Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,

f) Etik eğitimlerini, Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,

g) Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,

h) Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek,

Görevlerini yerine getirir.

Etik Komisyonu Toplantı Zamanı

MADDE 8- (1) Etik Komisyonu olağan toplantılarını, her ayın son haftasının Perşembe günü saat 9.30’da, toplantı yeri önceden farklı bir yer belirtilmemiş ise, Yazı İşleri Müdürlüğünde yapar. Cuma gününün resmî tatil olması durumunda komisyon toplantısı takip eden ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılır.

(2) Belediye Başkanının görüşülmesini istediği konuyu komisyona havale etmesi veya üyelerin yazılı talepte bulunması veya personelimizden gelen etik sorunlarla ilgili konuların görüşülmesine komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda, komisyon olağan üstü toplantıya başkan tarafından çağırılır.

(3)Toplantılara çağrı şekle tabi değildir. Üyelerin sözlü olarak toplantıya başkan tarafından davet edilmesi yeterlidir.

Toplantı Gündemi

MADDE 9- (1) Etik Komisyonunun gündemi başkan tarafından sözlü veya yazılı olarak belirlenerek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantının başlangıcında kısaca başkan tarafından gündem özetlenir, üyelerin teklifi üzerine gündem dışı önerilerde görüşülebilir.

(2)Toplantıların sonunda görüşülen konular karar altına alınır ve imzalanır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 10- (1) Etik Komisyonunun toplantı yapabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Toplantı Kararları ve Mahiyeti

MADDE 11- (1) Etik Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Etik Komisyonunda alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uygulama kararlara göre yapılır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyuna uygun olarak karar alınır.

(2) Etik Komisyonu, görüştükleri konuları ve alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak görüş oluşturur. Oluşan görüşlerin uygulanması ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Komisyon görüştükleri ve oluşturuldukları görüşleri ve kısaca yapılması gerekli işlemleri karar altına alırlar.

Sekretarya Hizmetleri ve Görevleri

MADDE 12- (1) Etik Komisyonu sekretarya hizmetlerini yapacak birim Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Komisyonların sekretarya hizmetlerini yapacak birim toplantıların düzenlenmesi, komisyon üyelerine duyurulması, yazışmaların yapılması, gelen-giden evrakın kayıt altına alınması, , komisyon arşivinin tutulması işlerini ve komisyon başkanlarının vereceği benzer görevi yerine getirir.

Etik Davranış İhlalleri, İncelemeleri ve Karar Merci

MADDE 13- (1) Komisyonların etik davranış ihlallerinin cezalandırılması yönüyle ilgili olarak herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu tür etik davranış ihlallerine yönelik şikâyet, ihbar ve tespitler yapıldığında konu incelenerek yetkili merci olan disiplin kuruluna intikal ettirilir.

(2) Etik davranış ihlalleri Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Disiplin Kurulu Kararı Etik davranış ihlali tespit edilen kamu görevlisinin kendisine, amirine ve şikâyetçisine bildirilir. Karar bu etik davranış ihlallerinin önüne geçilmesi için Etik Komisyonuna bilgi amaçlı gönderilir.

(3) Komisyonların esas görevi ve amacı, etik davranış ilkelerine aykırı davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik ilke ve sistem bazında tedbirler ve öneriler geliştirerek, uygulamaya yön vermek ve etik dışı davranışların önüne geçmektir.

Çalışma Usul ve Esasların Değiştirilmesi, Gözden Geçirilmesi

MADDE 14- (1) Bu çalışma usul ve esasları her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Güncelleme ihtiyacı doğarsa Etik Komisyonu üye tam sayısının yarısının bir fazlasının aldığı kararın Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi üzerine gerekli değişiklikler yapılır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu çalışma usul ve esaslar Belediye Başkanı tarafından onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu çalışma usul ve esaslarını Belediye Başkanı yürütür

 

 

 

T.C.

PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

- Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.

- Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.

- Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.

- Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma sürecine onları da katınız.

- Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.

- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.

- Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.

- Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.

- Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.

- Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte çalışmayınız.

- Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.

- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durunuz.

- Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.

- Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.

- Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

 

 

 

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR

Yönetim görevinizi yerine getirirken:
- Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.

- Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.

- Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.

- Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.

- Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.

- Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.

- Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.

- Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösteriniz.

- İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürünüz.

 

 

                                                                                                                                             Mehmet Sait DAĞOĞLU

                                                                                                                                               Palu Belediye Başkanı.

 

PALU BELEDİYESİ

ETİK  KURULU  TOPLANTI  KARARI

Karar No         :  2017/1

Karar Tarihi   : 16 OCAK 2017


          
       
Palu Belediyesi Başkanlığı Etik Komisyonu Başkanı Kimya Mühendisi Meral YILDIZ’ın Başkanlığında Yazı İşleri Müdürü Recai AĞRI ve  Mali Hizmetler Müdürü Ayşe GÜNEŞ  16 Ocak 2017  tarihinde saat:10.00’da toplanmıştır. 2016 yılı içinde  yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenmesine karar verilmiştir.


           5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan  13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere; 

            Etik Günü (25 Mayıs 2017) ve Haftası (25-31 Mayıs 2017) çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, İlçemize bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında Etik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine  ve İlçe Müftülüğümüz tarafından Cuma hutbelerinde vatandaşlarımıza Etik konusunda vaaz verilmesine, Kamu kurum Amirlerince Kurum personeline Etiğin öneminin anlatılması hususlarına karar verilmiştir. 

Belediye Başkanlığımız Etik Komisyonu çalışmaları gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla Belediyemiz internet sitesinde paylaşılmıştır. Etik Haftası etkinlikleri kapsamında; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik  Kurulunun www.etik.gov.tr internet adresinden temin edilen afişler çoğaltılarak Belediyemiz panolarına ve Bağlı Birim Müdürlüklerinde afişler uygun yerlere asılmasına karar verilmiştir. 

           Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 05/01/2017 tarih ve 17 sayılı yazısı gereği; Belediyemiz web sitesinde Etik Komisyonunu tanıtıcı bir bölüme yer verilmiştir.

          
          Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu Yazı İşleri Müdürü Recai AĞRI tarafından hazırlanarak imza altına alınmıştır.

 

 

Meral YILDIZ

Kimya Mühendisi

Komisyon Başkanı

 

 

 

 

                                     Recai AĞRI                                              Ayşe GÜNEŞ

 

                             Yazı İşleri Müdürü                                Mali Hizmetler Müdürü

 

                                             Üye                                                                  Üye

Top
  • Follows us our servcies